FRIDAY 24 NOVEMBER 2017- SCHOOL DEVELOPMENT DAY – STUDENT FREE DAY