FRIDAY 24 NOVEMBER – SCHOOL DEVELOPMENT DAY – STUDENT FREE DAY